ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

 

ข้อมูลนักเรียนจำแนกตามชั้น เพศ และห้องเรียน ปีการศึกษา 2564

 

ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวน
ห้องเรียน
ชาย หญิง รวม
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 23 15 38 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 25 19 44 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 17 16 33 2
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น 65 50 115 6
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 17 25 42 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 20 19 39 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 16 18 34 2
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย 53 62 115 6
รวมทั้งสิ้น 118 112 230 12